SC1

 • ประหยัดพลังงาน
 • ปริมาณอากาศที่ใช้: ลดลง 50% (เปรียบเทียบกับเอ็มซี52)

  *ในกรณีของหัว เอ็กซ์/บี

 • ประหยัดพื้นที่
 • ความกว้างของตัวรูปทรง 10 มม.

 • แรงดันเข้าต่ำมาก : 0.18MPa ผลลัพธ์ที่ได้: -83kPa(หัว B)
 • ติดตั้งตัวกรองในตัว
 • ป้องกันฝุ่นเข้าไปในชิ้นส่วน

 • ติดตั้งเซ็นเซอร์ในตัว
 • ยืนยันการดูดจับและควบคุมวาล์วโซเลนอยด์

 • มีวาล์วโซเลนอยด์แบบยึดค้างให้เลือก
 • รักษาแรงดันสุญญากาศแม้เมื่อกระแสไฟดับ

 • มีตัวเลือกเป่าแบบทั่วไป
 • ใช้งานในห้องสะอาด


Catalog