Since we are in the business expansion, we would like to recruit the persons who are in the new generation having knowledge and ability to be part of us.

Job Opportunities

TITLE DATE
Sales Representative (พนักงานขาย) 2 อัตรา 2/8/2560
คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศ ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
  • จบการศึกษาระดับปวส. ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี
  • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
  • มีใจรักการเรียนรู้
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

เงินเดือน:
ตามโครงสร้างบริษัท

สวัสดิการ
ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชุดยูนิฟอร์ม ทุนการศึกษาบุตร เงินรางวัลอายุการทำงาน เงินช่วยเหลืองานศพ และสวัสดิการอื่น ๆ ตามโครงสร้างบริษัท

วิธีการสมัคร
1.ส่งใบสมัครงทาง Email: hr1@tkkcorporation.com
2.สมัครด้วยตนเองที่ บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด 477 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
3.กรอกแบบฟอร์มด้านล่างพร้อมแนบ Resume เป็นไฟล์ PDF
ติดต่อ
บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด 477 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : 02-689-1745

การเดินทาง
BTS สุรศักดิ์แล้วต่อวินมอไซด์, รถเมล์สาย 35, รถโดยสาร สาย 1279, 1273

Your Details

* Required Field

ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data)

ตำแหน่งที่สมัคร
Position Applied for *
เงินเดือนที่เสนอขอ
Expected Salary/Month *
วันที่สามารถเริ่มงานได้
Date Available for Employment *
คำนำหน้าชื่อ
Title *
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
Name-Surname (Thai) *
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Name-Surname (English) *
ส่วนสูง (ซม.)
Height (cm.)
น้ำหนัก (กก.)
Weight (kg.)
วัน/เดือน/ปีเกิด
Date of birth
อายุ
Age *
สัญชาติ
Nationality *
ศาสนา
Religion *
กรุ๊ปเลือด
Blood
ชื่อเล่น
Nickname
ที่อยู่ปัจจุบัน
Present Address *
ภูมิลำเนาเดิม
โทรศัพท์
Phone *
อีเมลล์
E-Mail *
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่
ID. Card No. *
ออกให้ ณ
Issued At *
วันที่ออก
Issued Date *
วันหมดอายุ
Expired Date
บัตรประกันสังคมเลขที่
Social Card No.
บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเลขที่
Tax Card No.
สถานภาพทางทหาร
Military Status


กรณีได้รับการยกเว้น เพราะ:
สถานภาพสมรส
Marital Status *
จำนวนพี่น้อง
Number of brother/sister personal
ท่านเป็นคนที่
What Number are you?
ชื่อสามี/ภรรยา
Name of Husband/Wife
อายุ
Age
อาชีพ/สถานที่ทำงาน
Occupation/Work Place
โทร.
Phone
ชื่อ-สกุลบิดา
Father's Name
อายุ
Age
อาชีพ/สถานที่ทำงาน
Occupation/Work Place
โทร.
Phone
ชื่อ-สกุลมารดา
Mother's Name
อายุ
Age
อาชีพ/สถานที่ทำงาน
Occupation/Work Place
โทร.
Phone
กรณีฉุกเฉิน/เร่งด่วนติดต่อได้ที่:
Emergency Contact:
ชื่อ-สกุล
Name
ความสัมพันธ์
Relationship
ที่อยู่
Address
โทร.
Phone

ประวัติการศึกษา และ การฝึกอบรม (Educational and training backgrounds)

ระดับการศึกษา
Level of Education
ชื่อสถาบัน
Institution Name
ประเทศ
Country
ปีที่เข้า
Start Year
ปีที่จบ
Graduate Year
คุณวุฒิที่ได้รับ
Degree Granted
สาขาวิชาเอก
Major Subject
เกรด
GPA
มัธยมศึกษา
Secondary School
มัธยมศึกษาตอนปลาย
High School
อนุปริญญา (ปวส.)
Diploma/High Vocational
อาชีวศึกษา
Vocational School
ปริญญาตรี
University
ปริญญาโท
Master Degree
อื่นๆ
Others

ประสบการณ์การทำงาน (Work Experience)

โปรดกรอกประวัติการทำงานของท่าน เริ่มตั้งแต่ตำแหน่งหน้าที่ครั้งล่าสุด และถัดไปตามลำดับ

List all previous employment, Start with the most recent position in blocks and work back to least recent position.

วันที่เข้าทำงาน
Date of Employment
นายจ้างหรือบริษัท
Employer or Company
ตำแหน่งหน้าที่
Duties Performed
รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ/Job Description เงินเดือน
Salary
เหตุในการลาออก
Reason for Leaving

ความสามารถด้านภาษา (Language Proficiency)

ภาษา
Language
การพูด
Speak
การอ่าน
Read
การเขียน
Write
การฟัง
Listen
อังกฤษ
English
ญี่ปุ่น
Japanese
จีน
Chinese
อื่นๆ
Other

การฝึกอบรม/การดูงาน (Special Training)

วัน/เดือน/ปี
Date/Month/Year
ชื่อหลักสูตร
Name of Course
ชื่อสถานบันที่อบรม
Name of Institute
ระยะเวลาอบรม
Period of Time

ความสามารถพิเศษ (Special Abilities)

ขับรถยนต์่ ? มีรถส่วนตัว ?
ใบอนุญาตขับขี่เลขที่
ขับรถจักรยานยนต ? มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว ?
ใบอนุญาตขับขี่เลขที่

ข้อมูลทั่วไป (General Information)

ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่ ?
Do you have any personal disease ?
มี (Yes) โปรดระบุ
ท่านเคยต้องโทษคุมขังหรือไม่ ?
Have you ever been arrested or judged of a crime ?
มี (Yes) โปรดระบุ
ท่านเคยถูกไล่ออก หรือถูกเลิกจ้าง หรือให้ออกจากงานหรือไม่ ?
Have you ever been dismissed or discharged ?
มี (Yes) โปรดระบุ
บุคคลอ้างอิง : โปรดระบุบุคคลอย่างน้อย 2 คนที่ไม่ใช่ญาติ ซึ่งทราบประวัติ/ความประพฤติของท่านและสามารถให้คำรับรองกับบริษัทได้
1. ชื่อ-สกุล อาชีพ
ตำแหน่ง ที่อยู่/ที่ทำงาน
โทรศัพท์ ต่อ
2. ชื่อ-สกุล อาชีพ
ตำแหน่ง ที่อยู่/ที่ทำงาน
โทรศัพท์ ต่อ
เหตุใดจึงสนใจร่วมงานกับบริษัทของเรา
ท่านได้วางแผนชีวิตในการทำงานอีก 5 ปีข้างหน้าไว้อย่างไรบ้าง

Upload RESUME(.PDF Only)


คำรับรองของผู้สมัคร(Statement / Declaration)

ข้าพเจ้าทราบดีว่า หากข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาว่าจ้างให้ทำงาน ข้าพเจ้าจะต้องเป็นพนักงานทดลองงานก่อน โดยมีกำหนดระยะเวลา ทดลองปฏิบัติงานไม่เกิน 120 วัน ซึ่งในระหว่างระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานนี้ ข้ามเจ้าอาจถูกบอกเลิกจ้างได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทั้งหมดที่ปรากฏในใบสมัครนี้เป็นจริง สมบูรณ์ถูกต้องทุกประการ หากข้อความใดเป็นเท็จ หรือหาก ข้าพเจ้าได้กรอกข้อความตอบคำถามโดยไม่สุจริต ข้าพเจ้ายินดีให้บริษัทเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆทั้งสิ้น


I acknowledge that after engagement. I must pass probationary. For a probationary employment period not exceeding 120 days. During the Probationary employment period I may terminate at any time. I certify that all statements made in the the application are true. Complete. And correct. Any misrepresentation or dishonest answer to any question may be considered as ground for my immediate discharge from employment of the Company without severance pay.

ยืนยันว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้ากรอกทั้งหมดเป็นข้อมูลจริงและยินดีให้ตรวจสอบได้

Security Code
*