หลักสูตร “การเขียนโปรแกรม GT Designer 3 TKK2012″ (TouchScreen Mitsubishi)

วิทยากรผู้อบรม วิทวัส ทยานิธิ, นุรอาบีดิน มะรานอ
ระดับผู้เข้าอบรม วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรเครื่องกล, ผู้สนใจทั่วไป
ชื่อหลักสูตร การเขียนโปรแกรม GT Designer 3 TKK2012″ (TouchScreen Mitsubishi)
สถานภาพของหลักสูตร บังคับ
เงื่อนไขรายวิชา
 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีพื้นฐานทางด้านไฟฟ้า หรือทำงานเกี่ยวข้องกับระบบวัดคุม
 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ
 • ผ่านการอบรมในหลักสูตรพื้นฐาน PLC
ชุดทดลองที่ใช้ในการฝึกอบรม Q03UDECPU
เวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม 09.00 – 16.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08:30-09:00 น.)
ระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วัน
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 10 คน (ผู้เข้าอบรม 2 คน / ชุดทดลอง)
วิธีดำเนินการ โดยการอภิปราย / บรรยาย / ทดลองปฎิบัติ และอภิปรายปัญหาทั่วไป
วัตถุประสงค์
 1. อธิบายโครงสร้างและหลักการทำงานของ Touch Screen Mitsubishi
 2. สามารถเลือกใช้งาน Touch Screen Mitsubishi ในระดับสูงให้เหมาะสมกับลักษณะงานประเภทต่างๆได้
 3. สามารถเขียนฟังก์ชั่นเพื่อการประยุกต์เพื่อใช้ในงานจริงได้
 4. สามารถเขียนและแก้ไขโปรแกรม Touch Screen Mitsubishi ได้
 5. สามารถนำคำสั่งพิเศษต่างๆ มาช่วยในการเขียนโปรแกรมที่มีความยุ่งยากให้ง่ายขึ้นได้
 6. สามารถตรวจเช็คปัญหาต่างๆ (ERROR) ที่เกิดขึ้นกับ Touch Screen Mitsubishi ได้
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานหรือผ่านการอบรม PLC ในระดับ พื้นฐานมาแล้วโดยเนื้อหาของหลักสูตรจะกล่าวถึง การนำฟังก์ชั่นที่มีใช้อยู่จริง มาทดลองเขียนและประยุกต์เพื่อการใช้งาน Touch Screen Mitsubishi พร้อมกับอธิบายหลักการทำงานในแต่ละฟังก์ชั่นให้เกิดผลในการใช้งานจริงมากที่สุด
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มละ 10 คน ประกอบด้วย กลุ่มวิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรควบคุม และกลุ่มที่สนใจระบบควบคุมออโตเมชัน ในเครื่องจักรโดยใช้ตัวควบคุม (PLC) MITSUBISHI
วิธีดำเนินการ โดยการอภิปราย / บรรยาย / ทดลองปฎิบัติ และอภิปรายปัญหาทั่วไป
การประเมินผล ให้ผู้อบรมทดสอบเขียนโปรแกรมควบคุมโดยใช้ชุดทดลองจริง
สื่อการสอน กระดาน, LCD Projector, VCD, PowerPoint
How to apply
 1. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขอใบสมัคร ที่ โทร.0-22117892 (Auto 10lines)
 2. แฟกซ์ใบสมัครมาที่ 0-22115359 (Auto 4 lines)
 3. สมัคร Online คลิ๊กที่นี่
 4. E-mail: ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (sales@tkkcorporation.com)

กำหนดการฝึกอบรม

09:10 – 09:15 : รู้จัก Touch Screen Mitsubishi

 • การแบ่งรุ่นของ Touch Screen Mitsubishi
 • การเลือกใช้ Touch Screen Mitsubishi
 • Software ที่ใช้ Touch Screen Mitsubishi
  – Software GT Designer 2, Software GT Designer 3

: การเชื่อมต่อ Touch Screen Mitsubishi กับ PLC

 • Setting communication, Writing and installing on got
 • Reading from GOT, Verifying with Got
 • Drive capacity required for data transfer
12:00 – 13:00

พักเที่ยง

13:00 – 16:30 : การเขียนโปรแกรม GT Designer 3

 • Text, Figures, Line, Circle, Arc, Sector
 • Touch switch, Setting switch, Setting bit lamp, setting word lamp
  – Bit switch, Word switch
 • Numerical display, Setting numerical display
  – Numerical input

: Alarm history display and Setting